Гістологія, цитологія та ембріологія Атлас. Три мови 2е видання. 3682

Паперова книга
3682
Гістологія, цитологія та ембріологія Атлас. Три мови 2е видання. - фото 1
Гістологія, цитологія та ембріологія Атлас. Три мови 2е видання. - фото 2
320
15 людей

Все про “Гістологія, цитологія та ембріологія Атлас. Три мови 2е видання.”

Від видавця

Навчальний посібник підготовлено співробітниками кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету.

Атлас містить кольорові мікрофотографії програмних гістологічних препаратів, а також текстовий коментар до них, розкриває структурно-функціональну організацію органів і структур, що вивчаються. Мета створення атласу — забезпечити розуміння функціональної обумовленості будь-якого структурного елемента. Навчальний посібник може бути використаний як при самостійному вивченні предмета, так і під час підготовки до контрольних занять і призначений сприяти всебічному, послідовному і глибокому засвоєнню матеріалу. Усі терміни наведені відповідно до міжнародних гістологічної та ембріологічної номенклатур.

Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, лікарів різних спеціальностей, а також біологів.The study guide was prepared by the staff of the Department of Histology, Cytology, and Embryology of Kharkiv National Medical University.

The Atlas contains microphotographs of histological specimens selected according to the learning plan and text commentaries on them disclosing the structural and functional organization of the organs and structures under study. The Atlas was created with the aim of providing understanding of functional causes of any structural element. The study guide can be used both for self-study of the subject and preparation for tests. It is intended to promote comprehensive, consistent, and thorough mastering of the material. All the terms are given according to the international histological and embryological nomenclatures.

For students of higher education establishments — medical universities, institutes, and academies, doctors of diff erent specialties, and also biologists.Учебное пособие подготовлено сотрудниками кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Харьковского национального медицинского университета.

Атлас содержит цветные микрофотографии программных гистологических препаратов, а также текстовый комментарий к ним, раскрывающий структурно-функциональную организацию органов и структур, которые изучаются. Цель создания атласа — обеспечить понимание функциональной обусловленности любого структурного элемента. Учебное пособие может быть использовано как при самостоятельном изучении предмета, так и во время подготовки к контрольным занятиям и предназначен способствовать всестороннему, последовательному и глубокому усвоению материала. Все термины приведены в соответствии с международными гистологической и эмбриологической номенклатурами.

Для студентов высших учебных заведений – медицинских университетов, институтов и академий, врачей разных специальностей, а также биологов.

Зміст

 ТЕМА І. ЦИТОЛОГІЯ | Препарат № 1. Загальна морфологія клітини. Клітини печінки (гепатоцити) | Препарат № 2. Комплекс Гольджі в нейроцитах спинномозкового ганглія | Препарат № 3. Включення глікогену в клітинах печінки | Препарат № 4. Включення жиру в клітинах печінки | Препарат № 5. Пігментні включення у пігментних клітинах (меланоцитах) | Препарат № 6. Мітоз | ТЕМА ІI. ЕМБРІОЛОГІЯ | Препарат № 7. Яйцеклітина | Препарат № 8. Сперматозоїди | Препарат № 9. Бластула | Препарат № 10. Первинна смужка | Препарат № 11. Осьові органи зародка | Препарат № 12. Тулубова й амніотична складки | ТЕМА  ІII. ЕПІТАЛЬНІ ТКАНИНИ | Препарат № 13. Одношаровий низький призматичний (кубічний) епітелій | Препарат № 14. Одношаровий високий призматичний (циліндричний) епітелій | Препарат № 15. Одношаровий плоский целомічний епітелій — мезотелій | Препарат № 16. Одношаровий багаторядний миготливий (війчастий) епітелій | Препарат № 17. Перехідний епітелій сечового міхура | Препарат № 18. Прості трубчасті залози матки | Препарат № 19. Одноклітинні ендоепітеліальні залози (клітини Лейдіга) і прості альвеолярні нерозгалужені екзоепітеліальні залози | ТЕМА ІV. КРОВ | Препарат № 20. Мезенхіма зародка курчати | Препарат № 21. Кров людини (мазок) | ТЕМА V. СПОЛУЧНІ ТКАНИНИ | Препарат № 22. Пухка сполучна тканина | Препарат № 23. Сухожилок (поздовжній зріз) | Препарат № 24. Еластична зв’язка (поздовжній зріз) | Препарат № 25. Ретикулярна тканина лімфатичного вузла | Препарат № 26. Жирова тканина | ТЕМА  VІ. ХРЯЩОВІ ТКАНИНИ | Препарат № 27. Гіаліновий хрящ | Препарат № 28. Еластичний хрящ | Препарат № 29. Волокнистий хрящ | ТЕМА  VІІ. КІСТКОВІ ТКАНИНИ | Препарат № 30. Поперечний зріз трубчастої кістки | Препарат № 31. Розвиток кісткової тканини з мезенхіми (прямий остеогенез) | Препарат № 32. Розвиток кістки на місці хряща (непрямий остеогенез) | ТЕМА VІІІ. М’ЯЗОВІ ТКАНИНИ | Препарат № 33. Гладка м’язова тканина сечового міхура | Препарат № 34. Посмугована скелетна м’язова тканина язика | Препарат № 35. Посмугована серцева м’язова тканина | ТЕМА IX. НЕРВОВА ТКАНИНА | Препарат № 36. Хроматофільна речовина (тигроїд, або субстанція Ніссля) у нейронах спинного мозку | Препарат № 37. Нейрофібрили в нейронах спинного мозку | Препарат № 38. Безмієлінові нервові волокна | Препарат № 39. Мієлінові нервові волокна | ТЕМА  Х. НЕРВОВА СИСТЕМА  | Препарат № 40. Спинномозковий вузол | Препарат № 41. Спинний мозок | Препарат № 42. Мозочок | Препарат № 43. Кора великих півкуль головного мозку | ТЕМА  ХI. СЕНСОРНА СИСТЕМА | Препарат № 44. Рогівка | Препарат № 45. Задня стінка ока | Препарат № 46. Спіральний орган | ТЕМА ХII. ШКІРА | Препарат № 47. Шкіра пальця людини | Препарат № 48. Шкіра з волоссям | ТЕМА  ХІII. СЕРЦЕВОСУДИННА СИСТЕМА | Препарат № 49. Артеріоли, капіляри й венули — мікроциркуляторне русло | Препарат № 50. Артерія м’язового типу | Препарат № 51. Артерія еластичного типу | Препарат № 52. Вена м’язового типу | Препарат № 53. Ендокард, міокард і волокна Пуркіньє | ТЕМА ХІV. ІМУННА СИСТЕМА | Препарат № 54. Червоний кістковий мозок | Препарат № 55. Загруднинна залоза (тимус) | Препарат № 56. Піднебінний мигдалик | Препарат № 57. Селезінка | Препарат № 58. Лімфатичний вузол | ТЕМА ХV. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА | Препарат № 59. Гіпофіз | Препарат № 60. Щитоподібна залоза | Препарат № 61. Прищитоподібна залоза | Препарат № 62. Надниркова залоза | ТЕМА  ХVI. ТРАВНА СИСТЕМА | Препарат № 63. Ниткоподібні сосочки язика | Препарат № 64. Листоподібні сосочки язика | Препарат № 65. Розвиток зуба, рання стадія (закладка емалевого органа) | Препарат № 66. Розвиток зуба пізня стадія (утворення дентину та емалі) | Препарат № 67. Привушна слинна залоза | Препарат № 68. Змішана слинна залоза | Препарат № 69. Стравохід (поперечний розріз) | Препарат № 70. Перехід стравоходу в шлунок | Препарат № 71. Дно шлунка | Препарат № 72. Пілорична частина шлунка | Препарат № 73. Дванадцятипала кишка | Препарат № 74. Тонка (порожня або клубова) кишка | Препарат № 75. Товста кишка | Препарат № 76. Печінка людини | Препарат № 77. Печінка свині | Препарат № 78. Підшлункова залоза | ТЕМА  ХVII. ДИХАЛЬНА СИСТЕМА | Препарат № 79. Трахея | Препарат № 80. Легеня | ТЕМА  ХVІII. ВИДІЛЬНА СИСТЕМА | Препарат № 81. Нирка | Препарат № 82. Сечовід | Препарат № 83. Січовий міхур | ТЕМА  ХIX. ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА СИСТЕМА | Препарат № 84. Сім’яник (яєчко) | Препарат № 85. Над’яєчко | Препарат № 86. Передміхурова залоза | ТЕМА  ХX. ЖІНОЧА СТАТЕВА СИСТЕМА | Препарат № 87. Яєчник | Препарат № 88. Жовте тіло | Препарат № 89. Матка | Препарат № 90. Грудна (молочна) залоза | Препарат № 91. Плідна частина плаценти | Препарат № 92. Материнська частина плацентиTOPIC І. CYTOLOGY | Slide 1. General morphology of the cell. The liver cells (hepatocytes) | Slide 2. The Golgi apparatus in neurons of the spinal ganglion | Slide 3. Inclusions of glycogen in the liver cells | Slide 4. Lipid inclusions in the liver cells | Slide 5. The pigment inclusions in the pigment cells (melanocytes) | Slide 6. Mitosis | TOPIC ІI. EMBRIOLOGY | Slide 7. Ovum | Slide 8. Spermatozoa | Slide 9. Blastula | Slide 10. Primitive streak | Slide 11. Axial embryonic organs | Slide 12. Amniotic fold and body fold | TOPIC III. EPITHELIAL TISSUES | Slide 13. Simple cuboidal epithelium | Slide 14. Simple columnar epithelium | Slide 15. Simple squamous coelomic epithelium — mesothelium | Slide 16. Pseudostratified columnar ciliated epithelium | Slide 17. Transitional epithelium of the bladder | Slide 18. Simple tubular glands of the uterus | Slide 19. Unicellular endoepithelial glands (Leydig cells) and simple unbranched alveolar exoepithelial glands | TOPIC IV. BLOOD | Slide 20. Mesenchyme of the chicken embryo | Slide 21. Human blood smear | TOPIC V. CONNECTIVE TISSUES | Slide 22. Loose connective tissue | Slide 23. Tendon (longitudinal section) | Slide 24. Elastic ligament (longitudinal section) | Slide 25. Reticular tissue of the lymph node | Slide 26 Adipose tissue | TOPIC VI. СARTILAGE | Slide 27. Hyaline cartilage | Slide 28. Elastic cartilage | Slide 29. The fibrous cartilage | TOPIC VII. BONE TISSUE | Slide 30. Cross section through the compact bone | Slide 31. Intramembranous ossification | Slide 32. Endochondral ossification | TOPIC VІІІ. MUSCLE TISSUE | Slide 33. Smooth muscle tissue of the urinary bladder | Slide 34. Striated skeletal muscle of the tongue | Slide 35. Striated cardiac muscle | TOPIC IX. NERVE TISSUE | Slide 36. Nissl bodies (tigroid bodies, chromatophilic subsstance) in the neurons of the spinal cord | Slide 37. Neurofibrils in the neurones of the spinal cord | Slide 38. Unmyelinated nerve fibers | Slide 39. Myelinated nerve fibers | TOPIC X. NERVOUS SYSTEM | Slide 40. Cerebrospinal ganglion | Slide 41. Spinal cord | Slide 42. Cerebellum | Slide 43. Cerebral cortex | TOPIC XI. SENSORY SYSTEM | Slide 44. Cornea | Slide 45. Retina of the eye | Slide 46. Spiral organ of Corti | TOPIC ХII. SKIN | Slide 47. The thick skin of the human finger | Slide 48. The thin skin with a hair | TOPIC ХІII. CARDIOVASCULAR SYSTEM | Slide 49. Arterioles, capillaries and venules | Slide 50. Muscular artery | Slide 51. Elastic artery | Slide 52. Muscular vein | Slide 53. Endocardium, myocardium, epicardium and the Purkinje fibers of the heart | TOPIC ХІV. IMMUNE SYSTEM | Slide 54. Red bone marrow | Slide 55. Thymus | Slide 56. Palatine tonsil | Slide 57. Spleen | Slide 58. Lymph node | TOPIC ХV. ENDOCRINE SYSTEM | Slide 59. Pituitary gland (hypophysis) | Slide 60. Thyroid gland | Slide 61. Parathyroid gland | Slide 62. Adrenal gland | TOPIC XVI. DIGESTIVE SYSTEM | Slide 63. Filiform papillae | Slide 64. Foliate papillae of the tongue | Slide 65. Tooth development, early stage (anlage of the enamel organ) | Slide 66. The late stage of tooth development (dentin and enamel formation) | Slide 67. Parotid gland | Slide 68. Mixed (serous-mucous) salivary gland | Slide 69. Esophagus (cross-section) | Slide 70. Esophagogastric junction | Slide 71. The fundus of the stomach | Slide 72. The pyloric part of the stomach | Slide 73. Duodenum | Slide 74. Ileum | Slide 75. Colon | Slide 76. Liver of Human | Slide 77. Liver of Pig | Slide 78. Pancreas | TOPIC XVII. RESPIRATORY SYSTEM | Slide 79. Trachea | Slide 80. Lung | TOPIC XVІII. URINARY SYSTEM | Slide 81. Kidney | Slide 82. Ureter | Slide 83. Urinary bladder | TOPIC XIX. MALE REPRODUCTIVE SYSTEM | Slide 84. Testis | Slide 85. Epididymis | Slide 86. Prostate gland | TOPIC ХX. FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM | Slide 87. Ovary | Slide 88. Corpus luteum | Slide 89. Uterus | Slide 90. Mammary gland | Slide 91. Fetal portion of placenta | Slide 92. Maternal portion of placentaТЕМА І. ЦИТОЛОГИЯ | Препарат № 1. Общая морфология клетки. Клетки печени (гепатоциты) | Препарат № 2. Комплекс Гольджи в нейроцитах спинномозгового ганглия | Препарат № 3. Включения гликогена в клетках печени | Препарат № 4. Включения жира в клетках печени | Препарат № 5. Пигментные включения в пигментных клетках (меланоцитах) | Препарат № 6. Митоз | ТЕМА ІI. ЭМБРИЛОГИЯ | Препарат № 7. Яйцеклетка | Препарат № 8. Сперматозоиды | Препарат № 9. Бластула | Препарат № 10. Первичная полоска | Препарат № 11. Осевые органы зародыша | Препарат № 12. Туловищная и амниотическая складки | ТЕМА ІII. ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАНИ | Препарат № 13. Однослойный низкий призматический (кубический) эпителий | Препарат № 14. Однослойный высокий призматический (цилиндрический) эпителий | Препарат № 15. Однослойный плоский целомический эпителий — мезотелий | Препарат № 16. Однослойный многорядный мерцательный (реснитчатый) эпителий | Препарат № 17. Переходный эпителий мочевого пузыря | Препарат № 18. Простые трубчатые железы матки | Препарат № 19. Одноклеточные эндоэпителиальные железы (клетки Лейдига) и простые альвеолярные неразветвленные экзоэпителиальные железы | ТЕМА ІV. КРОВЬ | Препарат № 20. Мезенхима зародыша цыпленка | Препарат № 21. Кровь человека (мазок) | ТЕМА V. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ | Препарат № 22. Рыхлая соединительная ткань | Препарат № 23. Сухожилие (продольный срез) | Препарат № 24. Эластическая связка (продольный срез) | Препарат № 25. Ретикулярная ткань лимфатического узла | Препарат № 26. Жировая ткань | ТЕМА VІ. ХРЯЩЕВЫЕ ТКАНИ | Препарат № 27. Гиалиновый хрящ | Препарат № 28. Эластический хрящ | Препарат № 29. Волокнистый хрящ | ТЕМА VІІ. КОСТНЫЕ ТКАНИ | Препарат № 30. Поперечный срез трубчатой кости | Препарат № 31. Развитие костной ткани из мезенхимы (прямой остеогенез) | Препарат № 32. Развитие кости на месте хряща (непрямой остеогенез) | ТЕМА VІІІ. МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ | Препарат № 33. Гладкая мышечная ткань мочевого пузыря | Препарат № 34. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань языка | Препарат № 35. Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань | ТЕМА IX. НЕРВНАЯ ТКАНЬ | Препарат № 36. Хроматофильное вещество (тигроид, или субстанция Ниссля) в нейронах спинного мозга | Препарат № 37. Нейрофибриллы в нейронах спинного мозга | Препарат № 38. Безмиелиновые нервные волокна | Препарат № 39. Миелиновые нервные волокна | ТЕМА Х. НЕРВНАЯ СИСТЕМА | Препарат № 40. Спинномозговой узел | Препарат № 41. Спинной мозг | Препарат № 42. Мозжечок | Препарат № 43. Кора больших полушарий головного мозга | ТЕМА ХI. СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА | Препарат № 44. Роговица | Препарат № 45. Задняя стенка глаза | Препарат № 46. Спиральный орган | ТЕМА ХII. КОЖА | Препарат № 47. Кожа пальца человека | Препарат № 48. Кожа с волосом | ТЕМА ХІII. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА | Препарат № 49. Артериолы, капилляры и венулы — микроциркуляторное русло | Препарат № 50. Артерия мышечного типа | Препарат № 51. Артерия эластического типа | Препарат № 52. Вена мышечного типа | Препарат № 53. Эндокард, миокард и волокна Пуркинье | ТЕМА ХІV. ИММУННАЯ СИСТЕМА | Препарат № 54. Красный костный мозг | Препарат № 55. Тимус | Препарат № 56. Нёбная миндалина | Препарат № 57. Селезенка | Препарат № 58. Лимфатический узел | ТЕМА ХV. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА | Препарат № 59. Гипофиз | Препарат № 60. Щитовидная железа | Препарат № 61. Паращитовидная (околощитовидная) железа | Препарат № 62. Надпочечник | ТЕМА ХVI. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | Препарат № 63. Нитевидные сосочки языка | Препарат № 64. Листовидные сосочки языка | Препарат № 65. Развитие зуба, ранняя стадия (закладка эмалевого органа) | Препарат № 66. Развитие зуба поздняя стадия (образование дентина и эмали) | Препарат № 67. Околоушная слюнная железа | Препарат № 68. Смешанная слюнная железа | Препарат № 69. Пищевод (поперечный разрез) | Препарат № 70. Переход пищевода в желудок | Препарат № 71. Дно желудка | Препарат № 72. Пилорическая часть желудка | Препарат № 73. Двенадцатиперстная кишка | Препарат № 74. Тонкая (тощая или подвздошная) кишка | Препарат № 75. Толстая кишка | Препарат № 76. Печень человека | Препарат № 77. Печень свиньи | Препарат № 78. Поджелудочная железа | ТЕМА ХVII. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | Препарат № 79. Трахея | Препарат № 80. Легкое | ТЕМА ХVІII. ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | Препарат № 81. Почка | Препарат № 82. Мочеточник | Препарат № 83. Мочевой пузырь | ТЕМА ХIX. МУЖСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА | Препарат № 84. Семенник (яичко) | Препарат № 85. Придаток яичка | Препарат № 86. Предстательная железа | ТЕМА ХX. ЖЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ СИСТЕМА | Препарат № 87. Яичник | Препарат № 88. Желтое тело | Препарат № 89. Матка | Препарат № 90. Грудная (молочная) железа | Препарат № 91. Плодная часть плаценты | Препарат № 92. Материнская часть плаценты

Рецензії

0

Всі характеристики

 • Видавництво
 • Автор
 • Категорія
 • Рік
  2020
 • Сторінок
  152
 • Формат
  205х260 мм
 • Обкладинка
  Тверда
 • Оформлення
  Часткове лакування
 • Тип паперу
  Крейдований
 • Мова
  Англійська
 • Ілюстрації
  Кольорові

Товар входить до категорії

 • Самовивіз з відділень поштових операторів від 45 ₴ - 80 ₴
 • Доставка поштовими сервісами - тарифи перевізника
Схожі товари
Біологічна і біоорганічна хімія у 2 книгах. Книга 1. Біоорганічна хімія. Підручник. 3-є видання
254403
Володимир МузиченкоГанна СироваБорис ЗіменковськийІрина Ніженковська
492 ₴
Біологічна і біоорганічна хімія у 2 книгах. Книга 2. Біологічна хімія. Підручник. 3-є видання
254415
Юрій ГубськийІрина Ніженковська
984 ₴
Біологія в 3-х томах (комплект т. 1,т 2,т 3) вид.
3668
Деннис ТейлорНайджел ГринУилф Стаут
2'700 ₴