Вниманию заказчиков!!!

Уважаемые покупатели!

В связи с началом учебного года, единичные заказы на учебную и детскую литературу обрабатываются и выполняются в порядке очереди, в течении 3-5 дней.

Просим отнестись с пониманием и извинить за неудобства!

С уважением Администрация книжного магазина Вalka-Вook!

Комплексне видання 2017
Купить книгу Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО 2017. Білецька О.. Підручники та Посібники в интернет-магазине книг BALKA-BOOK  доставка по Украине

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО 2017. Білецька О.. Підручники та Посібники

Артикул:пип39521
Есть на складе
Автор: Білецька О.
Издательство: Підручники та Посібники
Серия: ЗНО 2017
Категория: Учебная
Год: 2016
ISBN: 978-966-07-3005-2
Город: Тернопіль
Страниц: 544
Формат: 68х84 1/8
Обложка: м'яка
Оформление: Лакированая
Тип бумаги: Газетная
Язык: українська
Иллюстрации: Чорно-білі
Добавить в избранное
Цена: 105 грн
Содержание Аннотация Отзывы

ЗНО 2017 Українська мова. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники.

 

Пропонований посібник призначений для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з української мови 2017 року. Він складений відповідно до чинних програми з української мови та літератури для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО з української мови та літератури.

 

У посібнику подано теоретичні відомості з української мови, тренувальні вправи, 2075 тренувальних тестових завдань, матеріали для написання власного висловлення. Запропоновані в посібнику матеріали допоможуть повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови. Тестові завдання, подані в посібнику, відповідають за формою тестам, які використовуються під час проведення ЗНО.

 

Теоретичний матеріал, тренувальні вправи й тестові завдання в посібнику згруповано за такими розділами:

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Лексикологія. Фразеологія
Будова слова. Словотвір
Морфологія
Синтаксис
Культура мовлення
Стилістика. Розвиток мовлення


Наприкінці посібника подано відповіді до всіх тестових завдань, а також розв’язаний варіант Сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2016 року

 

Сертифікаційна робота з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 29–33*, 34–53). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
Завдання на встановлення відповідності (№24–28*, 54–57). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.


Завдання з розгорнутою відповіддю (№58*). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.


Увага!

* – завдання з української мови, результат виконання яких буде зараховуватися як державна підсумкова атестація.

 

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА 3
УКРАЇНСЬКА МОВА. ТЕОРІЯ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 4
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 1. Фонетика*. Голосні й приголосні звуки*. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позна¬чення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв*. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ*. Орфоепія 4
§ 2. Наголос 22
§ 3. Основні випадки уподібнення приголосних звуків 29
§ 4. Спрощення груп приголосних 33
§ 5. Чергування у – в, і – й 41
§ 6. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о], в коренях слів 47
§ 7. Сполучення ьо, йо 52
§ 8. Правила вживання м’якого знака 54
§ 9. Правила вживання апострофа 58
§ 10. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 63
§ 11. Чергування голосних звуків 70
§ 12. Правопис префіксів 77
§ 13. Правопис суфіксів 84
§ 14. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 88
§ 15. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах 96
§ 16. Написання слів іншомовного походження 104
§ 17. Основні правила переносу слів 114
§ 18. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів 117
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ
§ 19. Лексичне значення слова 127
§ 20. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова 127
§ 21. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми 128
§ 22. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов 135
§ 23. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни 138
§ 24. Застарілі й нові слова (неологізми) 139
§ 25. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика 140
§ 26. Поняття про фразеологізми 168
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР
§ 27. Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення 187
§ 28. Словотвір 188
МОРФОЛОГІЯ
§ 29. Морфологія. Іменник 200
§ 30. Прикметник як частина мови 232
§ 31. Числівник як частина мови 247
§ 32. Займенник як частина мови 262
§ 33. Дієслово як частина мови 277
§ 34. Дієприкметник як особлива форма дієслова 305
§ 35. Дієприслівник як особлива форма дієслова 313
§ 36. Прислівник як частина мови 320
§ 37. Прийменник як службова частина мови 329
§ 38. Сполучник як службова частина мови 338
§ 39. Частка як службова частина мови 345
§ 40. Правопис службових частин мови 348
§ 41. Вигук як частина мови 356
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
§ 42. Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення 360
§ 43. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речень. Порядок слів у реченні 365
§ 44. Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок підмета з присудком 366
§ 45. Тире між підметом і присудком* 386
§ 46. Другорядні члени речення 388
§ 47. Порівняльний зворот 401
§ 48. Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена 405
§ 49. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами 411
§ 50. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 412
§ 51. Речення зі звертанням 423
§ 52. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення 426
§ 53. Речення з відокремленими членами 430
§ 54. Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин 443
§ 55. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення. Складносурядне речення 444
§ 56. Складнопідрядне речення, його будова. Головна і підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Основнів види складнопідрядних речень 450
§ 57. Складнопідрядне речення з кількома підрядними, розділові знаки в них 455
§ 58. Безсполучникове складне речення 470
§ 59. Складне речення з різними типами зв’язку 479
§ 60. Способи відтворення чужого мовлення 484
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
§ 61. Поняття про культуру мовлення 494
СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
§ 62. Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції. Спілкування та мовлення. Поняття про текст 510
ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ 522
Зразки власних висловлень 524
Завдання та відповіді до сертифікаційної роботи з української мови 2016 року 530
Відповіді до тестових завдань 536
Використана література 540

ЗНО 2017 Українська мова. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Авт: Білецька О. Вид-во: Підручники і посібники.

 

Пропонований посібник призначений для підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації з української мови 2017 року. Він складений відповідно до чинних програми з української мови та літератури для середньої загальноосвітньої школи та програми ЗНО з української мови та літератури.

 

У посібнику подано теоретичні відомості з української мови, тренувальні вправи, 2075 тренувальних тестових завдань, матеріали для написання власного висловлення. Запропоновані в посібнику матеріали допоможуть повторити, узагальнити й систематизувати знання з української мови. Тестові завдання, подані в посібнику, відповідають за формою тестам, які використовуються під час проведення ЗНО.

 

Теоретичний матеріал, тренувальні вправи й тестові завдання в посібнику згруповано за такими розділами:

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Лексикологія. Фразеологія
Будова слова. Словотвір
Морфологія
Синтаксис
Культура мовлення
Стилістика. Розвиток мовлення


Наприкінці посібника подано відповіді до всіх тестових завдань, а також розв’язаний варіант Сертифікаційної роботи з української мови і літератури 2016 року

 

Сертифікаційна робота з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 29–33*, 34–53). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
Завдання на встановлення відповідності (№24–28*, 54–57). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.


Завдання з розгорнутою відповіддю (№58*). Завдання цієї форми передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.


Увага!

* – завдання з української мови, результат виконання яких буде зараховуватися як державна підсумкова атестація.

 

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА 3
УКРАЇНСЬКА МОВА. ТЕОРІЯ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 4
ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 1. Фонетика*. Голосні й приголосні звуки*. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі. Позна¬чення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв*. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ*. Орфоепія 4
§ 2. Наголос 22
§ 3. Основні випадки уподібнення приголосних звуків 29
§ 4. Спрощення груп приголосних 33
§ 5. Чергування у – в, і – й 41
§ 6. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о], в коренях слів 47
§ 7. Сполучення ьо, йо 52
§ 8. Правила вживання м’якого знака 54
§ 9. Правила вживання апострофа 58
§ 10. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків 63
§ 11. Чергування голосних звуків 70
§ 12. Правопис префіксів 77
§ 13. Правопис суфіксів 84
§ 14. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 88
§ 15. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах 96
§ 16. Написання слів іншомовного походження 104
§ 17. Основні правила переносу слів 114
§ 18. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів 117
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГІЯ
§ 19. Лексичне значення слова 127
§ 20. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова 127
§ 21. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми 128
§ 22. Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов 135
§ 23. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни 138
§ 24. Застарілі й нові слова (неологізми) 139
§ 25. Нейтральна й емоційно забарвлена лексика 140
§ 26. Поняття про фразеологізми 168
БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР
§ 27. Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення 187
§ 28. Словотвір 188
МОРФОЛОГІЯ
§ 29. Морфологія. Іменник 200
§ 30. Прикметник як частина мови 232
§ 31. Числівник як частина мови 247
§ 32. Займенник як частина мови 262
§ 33. Дієслово як частина мови 277
§ 34. Дієприкметник як особлива форма дієслова 305
§ 35. Дієприслівник як особлива форма дієслова 313
§ 36. Прислівник як частина мови 320
§ 37. Прийменник як службова частина мови 329
§ 38. Сполучник як службова частина мови 338
§ 39. Частка як службова частина мови 345
§ 40. Правопис службових частин мови 348
§ 41. Вигук як частина мови 356
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ
§ 42. Синтаксис. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення 360
§ 43. Речення як основна синтаксична одиниця. Граматична основа речень. Порядок слів у реченні 365
§ 44. Просте двоскладне речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Зв’язок підмета з присудком 366
§ 45. Тире між підметом і присудком* 386
§ 46. Другорядні члени речення 388
§ 47. Порівняльний зворот 401
§ 48. Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена 405
§ 49. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами 411
§ 50. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами 412
§ 51. Речення зі звертанням 423
§ 52. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення 426
§ 53. Речення з відокремленими членами 430
§ 54. Складне речення. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин 443
§ 55. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення. Складносурядне речення 444
§ 56. Складнопідрядне речення, його будова. Головна і підрядна частини. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Основнів види складнопідрядних речень 450
§ 57. Складнопідрядне речення з кількома підрядними, розділові знаки в них 455
§ 58. Безсполучникове складне речення 470
§ 59. Складне речення з різними типами зв’язку 479
§ 60. Способи відтворення чужого мовлення 484
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
§ 61. Поняття про культуру мовлення 494
СТИЛІСТИКА. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
§ 62. Стилі мовлення, їх основні ознаки, функції. Спілкування та мовлення. Поняття про текст 510
ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ 522
Зразки власних висловлень 524
Завдання та відповіді до сертифікаційної роботи з української мови 2016 року 530
Відповіді до тестових завдань 536
Використана література 540

Дорогие покупатели!

Мы всегда рады помочь Вам, нашим клиентам, выбрать и заказать книги по интернету, при этом сэкономив их время и средства. Купить книги онлайн с доставкой – это современный и необходимый сервис, предлагаемый нашим книжным интернет-магазином.

Как купить выбранную книгу? Просто и быстро.

Найдя нужную книгу, Вы можете купить книгу мгновенно и просто, нажав кнопку «Купить быстро». Кнопка «В корзину» поможет Вам отложить все выбранные в магазине книги на «полку», а после пересмотреть их еще раз, отобрать те книги, которые Вы хотите купить, и перейти к оформлению заказа.

Вы можете купить книгу с доставкой курьером новой поштой укрпочтой Кривой Рог,  Львов, Полтава, Житомир,  Черкассы,  Харьков, Чернигов, Винница, Ивано-Франковск, Тернополь, Киев, Луцк, Ровно, Хмельницкий, Херсон, Кировоград, Николаев, Днепропетровск, Ужгород, Запорожье, Суммы, Черновцы, Черкассы, Одесса, Ивано-франковск, другие города Украины. только в нашем магазине низкие цены, возможен торг, прямые поступления от издательства,книги под заказ, печать книг на заказ, компьютерные книги на английском языке.

Наши партнеры

Стол заказов

ПН-Сб с 9.00 до 17.00

  • отдел компьютерной и деловой литературы :

067 769-96-38, 093 390-84-20

  • по остальным вопросам :

067 574-32-15, 066 013-98-38

  • Skype:balkabook
  • e-mail:knigi@balka-book.com
  • отдел оптовых и корпоративных продаж :

057 754-91-16, 093 390-84-20

Условия продажи!!!

Заказы суммой до 200 грн обрабатываются в течении 5-ти рабочих дней и отгружаются со склада ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ НА КАРТУ БАНКА. Реквизиты карты банка см. здесь.

 

Школьная литература

Школьные учебники и пособия вы можете купить или заказать  здесь

Скидки !!!!!!!

СКИДКИ!!!

При покупке от 10 книг одного наименования - скидка 5%

При покупке от 30 книг одного наименования - скидка 10%

При покупке от 100 книг одного наименования - скидка 15%

 

Экономия на доставке

 ЭКОНОМЬТЕ НА ДОСТАВКЕ!

Уважаемые покупатели! Обратите внимание! Оплачивая Ваши заказы на карту ПриватБанка, Webmoney или на счет в банке -- Вы ЭКОНОМИТЕ на обратной пересылке денег от 25 грн и больше, в зависимости от суммы заказа.